Polish Dictionary
English Polish (click to listen to audio file) ``Pronunciation''
Hi, Hello, Bye Czesc Chesht
How are you?  Jak sie masz? Yac shye mash?
Good Dobrze Dobzheh
So, so Tak sobie Takh sobieh
I don't understand Nie rozumiem Nyeh rozoomieah
Yes Tak Takh
No Nie Nyeh
Good day Dzien dobry Djane dobryh
Good evening Dobry wieczor Dobryh veechoorh
Good night Dobranoc Dobrahnots
Goodbye Do widzenia Doh vitseneeah
Thanks Dziekuje Dsjencooyah
Please Prosze Prosheh
Excuse me, I am sorry Przepraszam Psheprasham
Congratulations  Gratuluje Gratoolooyeh
Merry Christmas Wesolych Swiat Vesowich Shviant
Happy New Year Szczesliwego Nowego Roku Shchensilivego Novego Rokoo
Happy Birthday Sto lat Stoh lat
Grandma Babcia Babtsyah
Grandpa Dziadek Dsyadekh
I love you Kocham Ciebie Coham tseebyeh
I miss you Brakuje mi Ciebie Bracooyeh mee tseebyeh
Warsaw Warszawa Varshavah
Poland Polska Polscah